Frågor vi driver

En av vår tids största utmaningar är att minska utsläppen av växthusgaser. Här spelar livsmedel en viktig roll.

En snabb global befolkningstillväxt ställer nya krav på hållbara odlingsmetoder och bättre nyttjande av markresurser. Med en större andel växtbaserad kost kan fler människor mättas på ett mer effektivt och hälsosamt sätt. Som företag verksamma inom det växtbaserade segmentet vill vi vara med och bidra genom att ta fram nya, smakrika, goda, nyttiga och näringsrika livsmedel som samtidigt är klimatsmarta. Vi vill att livsmedelsbranschen ska bli en del av lösningen snarare än en del av problemet.

De växtbaserade delarna av livsmedelsbranschen växer så det knakar. Anledningen till detta är att det just nu pågår ett konsumtionsskifte bland konsumenterna, och det sker globalt. Allt fler väljer växtbaserad mat och dryck. Medvetenheten hos konsumenterna om matens påverkan på klimat, miljö och hälsa ökar, och det märks.

För att livsmedelsproducenter, bönder och dagligvaruhandeln ska kunna möta den ökande efterfrågan krävs förändringar både vad gäller regelverk och policy så att företagen i livsmedelskedjan har samma spelregler. Det är sådana reformer Växtbaserat Sverige verkar för.

Det här tycker Växtbaserat Sverige

Växtbaserat Sverige är engagerade i politiska processer och vill påverka politikens inriktning i de frågor som handlar om hur livsmedelsindustrin och jordbruket kan minska sin klimatpåverkan och bidra till bättre hälsa.

Vi driver frågor om livsmedelsforskning, handel, klimat, folkhälsa och livsmedelsinformation. En av våra viktigaste frågor är att det ska bli enklare för bönder att ställa om sin verksamhet för att producera mer växtbaserat. En annan av organisationens uppgifter är att verka för att regler som hämmar konkurrensen mellan växtbaserade och animaliska produkter tas bort.

Växtbaserat Sverige är remissinstans i frågor rörande branschen.

Växtbaserat Sverige verkar för:

  • Att förslag om att begränsa dagens beteckningar av växtbaserade produkter motverkas, för att säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor.
  • Att EU:s jordbrukspolitik utformas på ett sätt där omställning, hållbar produktion och forskning prioriteras högre än direktstöd till produktionssätt som är olönsamma och ohållbara.
  • Att livsmedelssektorn ska få utsläppsmål i Sveriges klimatpolitiska ramverk.
  • Underlätta för det offentliga köket att upphandla och servera en ökad andel växtbaserad kost.
  • Att regler som hämmar konkurrensen mellan växtbaserade och animaliska produkter tas bort.
  • Satsningar på ökad produktion av svenska grödor som lämpar sig för förädling till växtbaserade livsmedel. Då behövs satsningar på forskning och utveckling med syftet att Sverige ska kunna öka produktionen av relevanta grödor för att tillgodose den snabbt ökande efterfrågan på växtbaserade livsmedel.
  •  Kompetensförsörjningsinsatser till jordbruket och förädlingsindustrin för att säkra möjlighet för ökad produktion av växtbaserade produkter genom hela livsmedelskedjan.
  • Att det tas fram ett trygghets- och omställningspaket till bönder som vill ställa om för att producera växtbaserad mat men inte kan eller vågar på grund av den tillfälliga ekonomiska risk omställningsprocessen kan innebära.
  • Att det genomförs kraftfulla, fokuserade satsningar på att stödja innovativa uppstartsföretag inom livsmedelskedjan att skala upp och börja exportera, gärna i samarbete mellan näringsliv, akademi och det offentliga.
  • Att regering och riksdag ska peka ut innovativa, nya livsmedel och produktionsmodeller som strategiskt viktiga export- och forskningsområden för Sverige som land.